Azel n Tẓilla wa u’nessin

Azel n Tẓilla wa u’nessin

Tamezwart:

Iggen ḥed yeččer‑d s yiḍes tfuyt f wallay, d amaɣer yettuɣ yiwi iḍ‑s yesheṛ la f lḥiyet, yeččer yettɣar inawel yesbeɣ luḍu yenna awid ad rebbṣeɣ bettek ald tali tfuyt d aweḥdi d amaɣer d aḥṛam tẓallit wext‑nni (timirt n wallay n tfuyt), yebbi‑d Lquṛan yenna Ṛeb ay‑yeɣfeṛ awen uwexxer awid ad ɛezmeɣ bettek izijek, yerẓem‑t mani yiweḍ dys taxerrubt‑s yaf llayet 54 n tsurret n Meryem (S), mani yettwabder dys Baba‑nneɣ Smaɛil (Ẓ) d ay ittuɣ yeḥraṣ ittwaṣṣa at ɣersen f tẓallit d uzakka… yerni aɛzam l dessat f tesreṭ n wasriwen iwṛiɛen ɣaaal mani n wesjad,.. ctud yiweḍ llayat i yenna dysent Ṛeb lɛalamin ayenni llan lmeɛna‑s Tugɣersant‑nneɣ :
“Asen‑d xelfen‑ten iggen midden illan ḍiyyɛen tiẓilla‑nsen tebɛen irkasen n wul inennu sulles ɣefsen batta ɣad afen (59) anday ɣi wi tuben sysen yeǧ tiweḥdiyin inenni ad atfen tajemmi Uyuc ul ttwiḍlimen ukan tiqqet (60),…”

Fayd sennet:

Suǧǧmet awen‑rniɣ; deǧǧiḍ‑nni ya i yeṭṭes dys al zzɛazeɛ, qbel mad d‑yeččer allay n tfuyt, yak yeẓru dy tirjet belli muqqel batta i yettuɣ iteǧ d lxir i midden, ay ulun feṛḥen sys, axi yeffeɣ‑as‑d iggen yicemj yifaw udem‑s yeẓmumi, yessed tamuṛt ibda yettwaṣṣa‑t yettɛawad f wextam azɛim d webdar n Uyuc, am wi xsen as‑yini: “A bnadem w’ac‑neffɛen warrazen‑č bla inennu”… Lmeɛna‑s : Ad yili ḥed sejneɣ ul‑s ula muqqel batta d amellal, iteǧ lxir lquwet, ineffeɛ midden, ittḥawal arrazen, axu yettmermed tẓallit neɣ yettetta abdar n Uyuc, ssenet ambatta ul yeǧǧi dys cṛa!
Subḥanu Yuc‑nneɣ Ameqran yetticc‑aneɣ lamaṛat ul keṛṛment wel sjemmiḍent, “ssawaḍent aɣyul aaaaal aman” manci qqaren! Lquṛan d awal n Yuc, d tifawt n wul, weḥd‑s yessawal‑asen i bnudam, ittwelleh‑ten (aṃṃu mi t‑ɛezmen ḥewwsen ad ssnen batta yeqqar). Lquṛan ul yusir waɣa nɣar yenkeḍ tabɛa‑s asen‑ibiyen i At Dunnit belli lla n tidet yus‑asend s Bab ixelqen ddunnit, weḥd‑s yessawal i wi ɣers timeẓɣin, weḥd‑s yessecna abrid i wi ɣers tiṭṭawin, tiṭṭawin d tmeẓɣin n wul… Wama tirja timbaṛcin, deɣ netniti an igget tebratin neɣ lamaṛat, yetteǧǧ‑asent tayetti sy bnudam wasi yettamen s Lɣib d way llan lqudret n Ṛeb lɛalamin.

Taḍfi n wiwal:

Tẓallit d ammud n Ddin, atet‑tafem dima ttwabdar d tamezwart beɛd Liman.
Ṛeb aɣen‑yehda a’nedwel l webrid, yak necni bekri‑nneɣ neččer‑d s yiwalen‑u:
“A memmi, texsed Ṛeb lɛalamin ad iḍhella deč iḥfeḍ‑ac ḍhella ziɣ dy tẓallit‑č ”…
“Bder Yuc ac‑yebder tcekṛed‑t, a wal tetta batta kid texsed‑t ɣ Netta w’ac‑ittetti”…
Awen‑neṣḥeɣ a tawwat neṣḥeɣ iman‑ikʷ zzar; tẓallit timirt‑s tella ttrigil bnadem an teɣda, ttarra‑t f wawḍa tirmeǧǧa d tṛacciwin n iburad ufriɣen n dunnit taɣeddaṛt… Tẓallit maɣer teccuṛ s yibedduren imbaṛcen d twatriwin i Ṛeb lɛalamin, m’as‑tesja i bab‑s tteǧǧ‑as an iggen weydul s Ṛebbi, yessadal‑as f utiwri n Yiblis w’asd‑yettis, w’as‑yesčewčiw w’as‑yettciṛi tawenjimt‑s s tbeɛbujin d lbiɛat innekkḍent.

Tameǧǧarut:

Yuc Ṛeb lɛalamin iɣen‑xelqen, yumeṛ‑aneɣ as‑ninez akan i Netta, neẓẓall‑as qed n wayenni nnejjem. Bekri zik ttuɣent ɣerneɣ batta‑nni d tiẓilla jar deǧǧiḍ d deggwas : Ɣiru, Talǧi, Aydelsid, Tizzarnin, Takʷẓin, Tisemsin, Tinniḍes, Azǧenyiḍ… Axik Yuc d Aḥnin ɣefneɣ, yessen bnadem wiji gaɛ atent‑yaweḍ yili yesmunkeẓ fell‑aneɣ yejj‑d ɣ’ayenni ferḍen: semmset. Tiḍiḍentin a’neẓẓal‑itent d aneffel ukan, mi nufu.

Wama tẓallit iferḍen, Bab‑nneɣ iwaṣṣa‑yaneɣ ɣefs ad nawi‑ted manci yelzem lḥal, timirt‑s mi tutef, u’tt‑neswxxir, labudd a’nerna ul‑nneɣ neṣber ɣefs bla umejreḍ, bla ukessel, bla ufafa… Labudd a’nesseḥḍer tawenjimt‑nneɣ dy tẓallit maɣer ayend wext‑nni d timirt as‑yessawal dys icemj i Baba‑s, yettbatta‑t yettmetra dys laɣna yessezref‑t acca dy tmeddurt n dima dima, d tifirt beɛd is‑yucu iman‑s ddunnit.
A Ṛeb aɣen‑yehda. A Ṛeb aɣen‑d‑yuc lehna…


Kiɣ ssneɣ, uriɣ iwalen‑ikʷ s yigget Tugɣersant teqqur f imekras d tmekras n imaṛ‑u. Belɛani, bah aten‑jjeɣ berrsen ad ssnen Tumẓabt‑nsen… yak wi berrsen yettaf!
Wi uzgen tira‑kʷ yerga‑d dysent taḍfi, ad yessiweḍ tabrat i wa u’nugiz -ula s wiwal ad yaɣ Ncaḷḷeh arrazen n wenṣaḥ ɣad yenṣeḥ taṛwa n yimselmen i uḍhella tẓallit.


Tuɣim tanemmirt.
Aḍu n Waydelsid, Tiniri n Warejlen, 03 Ctembeṛ 2014.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>